U skladu sa članom 24. Statuta ASBiH i odlukom Upravnog odbora ASBiH donesenom na sjednici
održanoj 15. 03. 2023. godine, zakazana je Redovna – Izvještajna Skupština Atletskog saveza BiH, koja
će se održati u ČETVRTAK, 13. 04. 2023. godine u 13.00 sati u sali Olimpijskog komiteta BiH
(Dvorana Zetra) u Sarajevu sa sljededim dnevnim redom:

 1. Izbor radnih tijela Redovne Skupštine;
  (a) Radnog predsjedništva,
  (b) Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,
  (c) Verifikacione komisije,
 2. Izvještaj Verifikacione komisije;
 3. Usvajanje zapisnika sa Redovne Skupštine Atletskog saveza BiH održane 23.01.2021. godine;
 4. Razmatranje i usvajanje Izvještaj Upravnog odbora o radu ASBiH u periodu od 01.04.2022. do 01.04.2023. godine;
 5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o finasijskom poslovanju ASBiH u 2022. godini
 6. Izvještaj Nadzornog odbora;
 7. Dodjela priznanja ASBiH za 2022. godinu
 8. Ostala pitanja.

By asbih