Pravila zaštite

ATLETSKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE

POLITIKA ZAŠTITE

januara 2024

Sadržaj politike i procedura zaštite OS BiH

1. Uvod

2) Izjava o politici

3) Definicije

4) Obim politike

5) Prevencija

6) Prijavljivanje zabrinutosti

7) Kodeks ponašanja

8) Obuka i edukacija

9) Disciplinski proces

10) Pregled

11) Monitoring

1. Uvod

OS BiH je odgovorna za promociju atletike u Bosni i Hercegovini i za stvaranje sigurnog okruženja za djecu i odrasle za razvoj svojih talenata i postizanje svojih ciljeva;

Ciljevi AFBiH:

1. razvoj atletskog sporta, odnosno atletskih aktivnosti i aktivnosti u Bosni i Hercegovini;

2. saradnja i učešće u međunarodnim atletskim aktivnostima, WA, Evropske i Balkanske atletske federacije, aktivnostima Olimpijskog pokreta i međunarodnih sportskih regionalnih organizacija;

3. osiguravanje učešća atletske reprezentacije Bosne i Hercegovine, kao i klubova i pojedinaca po tom osnovu, u međunarodnim takmičenjima;

4. regulisanje organizacije državnih atletskih takmičenja i statusa sportista,

5. regulisanje obavljanja sportskih aktivnosti i aktivnosti donošenjem sportskih pravila.

6. realizacija ciljeva u oblasti turizma – Organizacija i promocija sportskog turizma u gradovima, banjama i planinama na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Ova Politika zaštite (“ova Politika”) utvrđuje odgovornosti OS BiH i svih licenciranih klubova i registrovanih sportista i trenera da osiguraju da djeca i odrasli mogu sigurno učestvovati u atletici i da će se njihova ljudska prava poštovati.

Ovom politikom OS BiH će osigurati i stvoriti sigurno i inspirativno okruženje za svoje zajednice da uživaju i učestvuju u atletici.

Zlostavljanje mogu vršiti muškarci ili žene, ili djeca. To se dešava u svim delovima sveta, u svakom sportu i organizaciji. Zlostavljanje, uznemiravanje i eksploatacija se dešavaju kada postoji neravnoteža moći između pojedinaca. Kada je jedna osoba u moćnijoj poziciji, ona to može iskoristiti i može doći do zlostavljanja, uznemiravanja ili eksploatacije. Što je pojedinac ranjiviji, bilo zbog starosti, invaliditeta, finansija ili statusa, veća je vjerovatnoća da će biti izložen zlostavljanju, uznemiravanju ili eksploataciji.

2) Izjava o politici posvećenosti i principima

OS BiH smatraju da se prema svima u atletici treba odnositi s poštovanjem i dostojanstvom i da ima pravo na učešće bez bilo kakvog zlostavljanja, uznemiravanja ili eksploatacije. OSBiH štite sve koji su obuhvaćeni ovom Politikom od takvog ponašanja. OSBiH su posvećeni sprječavanju zlostavljanja, uznemiravanja ili eksploatacije. Sportisti, treneri (pod kojim pojmom uključujemo svo pomoćno osoblje sportista), zvaničnici, volonteri i članovi odbora zaštićeni su ovom Politikom; svi oni moraju razumjeti svoja prava kao i svoje dužnosti u ovoj areni.

Principi na kojima se zasniva ova Politika su:

i. Svako ima pravo da se prema njemu postupa s dostojanstvom i poštovanjem i da bude oslobođen diskriminacije bilo da je zasnovana na polu, rasi, starosti, etničkoj pripadnosti, sposobnostima, seksualnoj orijentaciji, rodnom identitetu, uvjerenjima, vjerskoj ili političkoj pripadnosti.

ii. Svako ima pravo da učestvuje, uživa i lično se razvija kroz atletiku u bezbednom okruženju bez svih oblika zlostavljanja, uznemiravanja ili eksploatacije;

iii. Svi, i djeca i odrasli, imaju pravo da se njihov glas čuje

iv. Svako treba da zna kome da traži pomoć kada je zabrinut zbog ponašanja pojedinca;

Ključni principi na kojima se zasniva rad službenika za zaštitu u OS BiH su:

1. Objektivnost

2. Odgovornost

3. Osnaživanje

4. Prevencija

5. Zaštita

6. Partnerstvo

Ciljevi ove Politike su:

• Spriječite štetu i smanjite, gdje god je to moguće, vjerovatnoću zlostavljanja ili zanemarivanja.

• Istražite slučajeve uz pomoć lokalnih i vladinih vlasti.

• Imaju kapacitet za rješavanje slučajeva „u kući“ – kvalifikovana osoba unutar federacije. Ako je moguće, uključite lokalne i vladine vlasti da riješe slučajeve.

• Podići svijest o važnosti zaštite – svako treba da zna kako da odigra svoju ulogu u prevenciji, identifikaciji i reagovanju na zlostavljanje i zanemarivanje.

Da bi to postigli, OS BiH će:

• imenuje službenika za zaštitu koji će raditi na slučajevima i pratiti sve procedure zaštite, uključujući uključivanje vlasti i/ili lokalnih agencija i nevladinih organizacija kada je to potrebno.

• osigurava da svi znaju da su ti službenici pojedinci kojima se mogu obratiti ako su zabrinuti ili zabrinuti za drugu osobu i njihovo ponašanje;

• pokreće 24-satnu telefonsku liniju i web platformu za prijavu zlostavljanja, uznemiravanja ili eksploatacije, te osigurava da je dostupna i poznata javnosti (na web stranici federacije).

• osigurava da su svi upoznati sa svojim pravima i procesom koji će se pratiti ako se pojavi zabrinutost.

• proizvodi i implementira politike i procedure uključujući kodeks ponašanja, pravila i disciplinske postupke i održava ih ažurnim prema potrebi.

• pruža podršku i smjernice svakome kome je to potrebno

• educira i obučava sve članove osoblja i volontere o tome kako se nositi sa problemima i žalbama i koje su procedure nakon zabrinutosti/žalbe.

• se bavi svim nedoumicama, navodima i pritužbama na pravičan, transparentan, blagovremen i efikasan način osiguravajući da se svi podnosioci pritužbi redovno ažuriraju.

• sprovodi sve istrage i presude na način koji obezbeđuje odgovarajući nivo

• povjerljivo i sigurno postupa sa svim informacijama o zabrinutostima, žalbama ili navodima.

• radi sa institucijama, ministarstvima sporta, Olimpijskim komitetom, lokalnim agencijama, nevladinim organizacijama i grupama u zajednici pružajući podršku i smjernice za socijalne usluge kako bi se osiguralo da svi budu informisani, podržani i sigurni.

3) Definicije

Zlostavljanje, uznemiravanje i eksploatacija

Zlostavljanje, uznemiravanje i eksploatacija opisani su u nastavku. Njih mogu počiniti i muškarci i žene i često je u njima jedna strana u poziciji moći nad drugom. Kada jedna osoba ima moć nad drugom u vezi, to može dovesti do situacija u kojima je lakše doći do zlostavljanja. Ugrožene pojedince treba zaštititi i one koji su unutra

vlasti treba da osiguraju da se uspostave odgovarajuće mjere zaštite. Također je važno razumjeti da treneri, službenici ili volonteri mogu biti zlostavljani od strane drugih.

Psihološko zlostavljanje je nepoželjan čin koji uključuje omalovažavanje, omalovažavanje, odbacivanje, zatvaranje, izolaciju, verbalni napad, ponižavanje, zastrašivanje, infantilizaciju ili bilo koje drugo ponašanje koje može umanjiti osjećaj identiteta, dostojanstva ili vlastite vrijednosti pojedinca. Ovo je u središtu većine vrsta zlostavljanja, kao i psihičko zlostavljanje kada se dogode. Ovo se često može shvatiti kao maltretiranje ili cyber maltretiranje.

Fizičko zlostavljanje je svaka namjerna ili neželjena radnja, na primjer udaranje nogom, premlaćivanje, ujedanje ili paljenje koja uzrokuje ozljedu ili fizičku povredu. To može uključivati ​​prisilnu konzumaciju alkohola ili sistematske doping prakse. To može biti i bilo koja prisilna ili neprikladna fizička aktivnost poput treninga koja nije primjerena dobi ili građi sportaša.

Seksualno zlostavljanje je svako ponašanje seksualne prirode, bilo kontaktno (penetrativno ili nepenetrativno) ili beskontaktno, gdje pristanak nije dat, ne može se dati, prisiljen ili izmanipuliran. To može uključivati ​​pojedince koji gledaju ili prave seksualne slike, gledaju seksualne aktivnosti, ohrabruju druge da se ponašaju na seksualno neprikladan način ili dotjeruju osobu u pripremi za zlostavljanje.

Dotjerivanje je proces (bilo na mreži ili lično) u kojem pojedinac gradi odnos sa sportistom ohrabrujući ga da mu vjeruje kako bi ga timar mogao manipulirati i iskorištavati njime u svoju korist. Uređivanje porodice, pratnje i prijatelja sportiste često navodi te pojedince da veruju da je groomer pouzdan i od poverenja, što mu omogućava da ima pristup sportisti. Manipulišući sportistom i iskorišćavajući odnos, oni će navesti sportistu da veruje da mora da se povinuje zahtevima timaritelja. Moć koju groomer ima nad sportistom koristi se da ih izoluje od prijatelja i porodice koji bi ih inače mogli upozoriti ili upozoriti da se pridržavaju zahtjeva timaritelja.

Uznemiravanje je neželjeno ili nepoželjno ponašanje koje vrijeđa ili čini da se osoba osjeća poniženom ili zastrašenom. Uznemiravanje moći je kada neko na poziciji moći nad drugom osobom, obično na radnom mjestu, koristi tu moć da fizički ili psihički uznemirava drugu osobu na nižem položaju. Uznemiravanje moći može uključivati ​​isključenje, neprikladne radne zadatke (premalo, previše ili nižeg nivoa od prihvatljivog) kao i nametljivo ponašanje.

Seksualno uznemiravanje je svako neželjeno ili nepoželjno ponašanje seksualne prirode, bilo verbalno, neverbalno ili fizičko. Primjeri verbalnog seksualnog uznemiravanja uključuju neželjena ili ponižavajuća intimna pitanja koja se odnose na tijelo, odjeću ili nečiji privatni život, šale sa seksualnim nagoveštajima i prijedloge ili zahtjeve za seksualne činove bez pristanka. To mogu biti neželjene tekstualne poruke, telefonski pozivi, pisma ili drugi oblici komunikacije sa seksualnim sadržajem. Neverbalni primjeri mogu uključivati ​​buljenje, gestikulaciju ili dijeljenje fotografija ili slika sa seksualnim aluzijama.

Eksploatacija je kada neko vrši kontrolu nad drugom osobom i/ili njenom imovinom radi vlastite “lične dobiti” i bez potpuno informisanog pristanka te osobe. Lična korist može biti psihološka, ​​reputacijska ili komercijalna i predstavlja eksploataciju kada se prava neke osobe prodaju ili pregovaraju bez izričitog i potpuno informisanog pristanka druge osobe. Primjeri u atletici mogu biti lažno lažno predstavljanje starosti ili nacionalnosti sportiste, lažno djelovanje u ime sportiste ili uzimanje nerazumnog dijela prihoda od sponzorskih ili finansijskih aranžmana. Eksploatacija dolazi u mnogo različitih oblika. Primjeri uključuju seksualnu eksploataciju, finansijsku eksploataciju i sklapanje dugoročnih ugovora sa sportistima dok su još djeca.

Zanemarivanje je propust da se pruži minimalni nivo njege, bilo fizičke ili emocionalne, što uzrokuje štetu, dozvoljava nanošenje štete ili stvara neposrednu opasnost od povrede. Ovo se obično odnosi na brigu roditelja ili staratelja o djeci, ali je također relevantno za druge ljude koji imaju dužnost brinuti se prema drugoj osobi, kao što je trener ili vođa tima prema sportisti. To može uključivati ​​propust da se obezbijedi adekvatna voda na visokim temperaturama, adekvatna odjeća na niskim temperaturama, odgovarajuća hrana, smještaj ili sigurni putni aranžmani.

Zlostavljanje, uznemiravanje i eksploatacija mogu biti zasnovani na rasi, vjeri, boji kože, uvjerenjima, etničkom porijeklu, polu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, starosti, invaliditetu, socio-ekonomskom statusu i atletskim sposobnostima ili kombinaciji bilo koje od ovih karakteristika. To može biti jedan izolovani incident ili niz događaja, lično ili online, namjerni, neželjeni ili prisilni. Maltretiranje, maltretiranje i nemar su svi drugi aspekti uznemiravanja, zlostavljanja ili eksploatacije i treba ih tretirati na isti način prema odredbama ove Politike.

Bilo koji od ovih oblika zlostavljanja, uznemiravanja ili eksploatacije može uključivati ​​aspekt finansijske zloupotrebe. Može se desiti da pojedinac može biti primoran da potpiše ugovore ili sporazume od kojih drugi imaju finansijsku korist, ali ne moraju nužno biti od finansijske koristi za sebe. Svaki element prisile može biti zlostavljanje, uznemiravanje ili eksploatacija ako je pojedinac dijete, ako pojedinac nije ovlastio nekoga da djeluje u njihovo ime ili ako pojedinca nije adekvatno savjetovao nezavisni profesionalac kao što je računovođa ili advokat na uticaj uslova sporazuma.

Zloupotreba, uznemiravanje i eksploatacija često su rezultat zloupotrebe ovlasti od strane nekoga ko je na položaju od povjerenja, što znači da neko ko je na poziciji utjecaja, moći ili autoriteta ne koristi vlast protiv druge osobe. To je često kada postoji razlika u godinama, ali može se desiti i između vršnjaka – ljudi sličnih godina. Može doći do zlostavljanja između sportista ili zaista trenera, zvaničnika ili bilo koga drugog uključenog u atletiku. Ovo se ponekad naziva zlostavljanjem vršnjaka. Njime se treba baviti na isti način kao i sa bilo kojom drugom vrstom zabrinutosti. Zlostavljanje mogu počiniti i članovi porodice kao što su roditelji, partneri i braća i sestre.

Ekonomska ili finansijska zloupotreba:

Relevantno za odrasle.

Ekonomska ili finansijska zloupotreba je aspekt ‘prisilne kontrole’. Uključuje počinitelj koji koristi ili zloupotrebljava novac, što ograničava i kontrolira trenutne i buduće radnje žrtve i njihovu slobodu izbora.

Primjeri uključuju korištenje kreditnih kartica bez dozvole, stavljanje ugovornih obaveza u ime žrtve ili kockanje s imovinom te osobe. To također uključuje uskraćivanje pristupa beneficijama i osobu koja nema hranu u svom domu.

Finansijska zloupotreba može uključivati:

• Materijalna eksploatacija.

• Lična eksploatacija.

• Krađa.

• Prevara.

Zlostavljanje u porodici:

Relevantno i za odrasle i za djecu.

Svaki incident kontrolnog, prisilnog ili prijetećeg ponašanja, nasilja ili zlostavljanja. Obično se dešava između partnera ili bivših partnera, između članova porodice ili između pojedinaca i njihovih karijera. Javlja se između onih koji imaju 16 ili više godina koji su ili su bili intimni partneri ili članovi porodice, bez obzira na njihov spol ili seksualnost.

4) Obim politike

Ova Politika se odnosi na Atletski savez Bosne i Hercegovine, njegove sportiste, zvaničnike, osoblje i sve druge osobe povezane sa Savezom. Ovo uključuje zvaničnike, volontere, članove atletske pratnje, roditelje, karijere i sve koji su povezani sa atletikom u Bosni i Hercegovini. Svi oni na koje se ova Politika odnosi moraju se pridržavati Politika. Svako kršenje ove Politike od strane ovih pojedinaca podliježe potencijalnim disciplinskim mjerama. Od svih eksternih pojedinaca angažovanih za rad sa federacijom biće zatraženo da potpišu izjavu i snose zakonsku odgovornost da će se pridržavati Kodeksa ponašanja i ove Politike.

5) Prevencija

OS BiH poštuju koncept “Bolje spriječiti nego liječiti” i fokusira se na sprječavanje različitih vrsta zlostavljanja i uznemiravanja kroz sljedeće akcije:

Sprovodi jednonedeljnu obuku iz Zaštite za sve zaposlene i članove odbora u savezu svake godine – obuka upoznaje WA i EA politike i njihovu primenu u sportu uopšte, u atletici i njihovu usklađenost sa sistemom domaćeg zakonodavstva;

Godišnje provodi seminare za klubove kako bi ih podržao u pripremi/ažuriranju politike zaštite u skladu sa opštom politikom federacije – dio komunikacijske strategije Saveza za podizanje svijesti o politici zaštite.

Gore navedeni treninzi i seminari uključuju sljedeće teme:

Dug i složen put do zlostavljanja i uznemiravanja:

• neverbalni znaci verbalne komunikacije

• prikriveno emocionalno zlostavljanje

• proširena stvarnost

• izgradnja povjerenja

• fizički kontakt

Ako se ti znakovi prepoznaju na vrijeme i odmah se poduzmu mjere, potencijalni slučaj se može spriječiti u ranoj fazi;

Posjedovanje potrebnog znanja o različitim kategorijama zlostavljanja – fizičkom, seksualnom, emocionalnom, zanemarivanju, dotjerivanju, kućnom, organizacionom, diskriminatornom, itd.;

Prepoznavanje znakova u svakodnevnom životu i uviđanje da određeno ponašanje nije prikladno;

Preduzimanje mjera – prijavljivanje zabrinutosti;

Imajući povjerenje da će ljudska prava biti zaštićena – kontaktirajte službenika.

6) Prijavljivanje zabrinutosti

Svi su odgovorni da niko ne bude izložen zlostavljanju, uznemiravanju ili eksploataciji – Federacija, njeni službenici i osoblje pridržavaju se pravila ove Politike. Stoga, ako neko sumnja da je dijete ili odrasla osoba mogla biti izložena zlostavljanju, maltretiranju ili eksploataciji u nekom obliku ili o ponašanju druge osobe, mora prijaviti ove zabrinutosti službeniku za zaštitu OS BiH kako bi ih mogao procijeniti i riješiti sa odgovarajućim. Također može biti potrebno da policija ili socijalne službe budu uključene, a službenici Federacije će to učiniti i koordinirati potrebne radnje.

Ako je pojedinac u neposrednoj opasnosti od ozbiljne povrede, ne bi trebalo odlagati prijavu slučaja hitnim službama. Postoje slučajevi kada treba tražiti pristanak pojedinca da prijavi neku stvar, s obzirom na njihove godine i mentalne sposobnosti.

Politika zaštite VS uključuje isključivo osmišljen sistem rješavanja slučajeva. SGO primaju pritužbe i koriste svoju stručnost za što bržu, adekvatnu i najprikladniju reakciju konkretnom slučaju. Mogući scenariji su sljedeći:

1) Slučaj koji vode SGO – poželjna opcija, tako da slučaj ostaje unutar federacije i može se riješiti “u kući”. Ovaj koncept je prioritet radi zaštite ugleda žrtve;

2) Predmet upućen specijalizovanom nacionalnom akteru (ministarstvo unutrašnjih poslova/policija) – može se obaviti bilo kada, u zavisnosti od prirode predmeta, njegove složenosti i hitnosti;

3) Slučaj ide na sud – opcija za najteže slučajeve zlostavljanja, uznemiravanja i/ili eksploatacije, takođe u zavisnosti od preferencija uključenih strana.

7) Etički kodeks i Kodeks ponašanja

OS BiH imaju sljedeći kodeks ponašanja koji se odnosi na sve koji se bave atletikom:

• treneri;

• sportisti;

• tehnički službenici

• volonteri

• osoblje federacije

• medicinsko osoblje

• Službenici za zaštitu

• Ostalo

Etički kodeks i kodeks ponašanja dio su ove politike.

8) Obuka i obrazovanje

Svi članovi osoblja OS BiH, volonteri i službenici prolaze obuku o zaštiti koja je relevantna za njihovu ulogu u organizaciji. Osobe koje rade sa djecom imaju specijaliziranu obuku koja se posebno odnosi na njihove odgovornosti prema djeci o kojoj brinu.

Službenik za zaštitu vodi seminare za klubove kako bi ih podržao u pripremi/ažuriranju politike zaštite u skladu sa opštom politikom federacije. Ovo je dio komunikacijske strategije federacije za podizanje svijesti o važnosti zaštite.

Atletski savez Srbije angažuje kvalifikovanog psihologa koji će učestvovati u slučajevima po potrebi. Psiholog također doprinosi obuci i edukaciji kroz prezentacije i interaktivne igre i vježbe.

Obuka o zaštiti će se sprovoditi i ažurirati svake godine.

9) Disciplinski proces

Povrede ove Politike i Pravila zaštite OS BiH će se rješavati u okviru Disciplinskog postupka OS BiH na koji se treba obratiti za daljnje smjernice.

U Disciplinskom pravilniku Federacije opisane su sve procedure, mjere i kazne koje će se poduzeti ako neko prekrši Pravilo zaštite, kao i sve druge moguće povrede Disciplinskih pravila.

Disciplinski postupak je detaljnije objašnjen u posebnom dokumentu.

10) Pregled

Ova politika će se revidirati na godišnjem nivou.

11) Monitoring

Praćenje ove Politike i njeno sprovođenje će redovno sprovoditi, prema potrebi, SGO Bugarske atletske federacije.

ETIČKI KODEKS I KODEKS PONAŠANJA U ATLETSKOM SAVEZU BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

Etičkim kodeksom i Kodeksom ponašanja u Atletskom savezu Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Kodeks) utvrđuju se standardi i pravila ponašanja zaposlenih u Atletskom savezu Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Savez), lica koja obavljaju funkcije u Savezu, lica koja su angažovana za rad van radnog odnosa, izabrana i imenovana lica, takmičari, treneri i sva druga lica u klubovima čiji su klubovi članovi Saveza.

Cilj Kodeksa je izgradnja i jačanje odnosa između Udruženja i svih zainteresovanih strana i uvođenje jasnih i transparentnih pravila i principa ponašanja svih lica iz stava 1. ovog člana.

Poštivanjem kodeksa štite se interesi Saveza i svih navedenih lica, izgrađuje se prepoznatljiva sportska kultura i unapređuje imidž Saveza, Atletike i Bosne i Hercegovine.

Položaj i usklađenost sa zakonom

Član 2.

Udruženje je nacionalno gransko udruženje udruženih sportskih organizacija iz oblasti atletike.

Udruženje štiti opšti interes u atletici poštujući međunarodne i domaće propise, interne akte i zaključene ugovore, sportski fer-plej i dobru poslovnu praksu, a posebno interese atletičara u cijelom svom djelovanju.

U okviru opšteg interesa u sportu, Savez je dužan obezbijediti transparentnost svog djelovanja, kao i tačne i pravovremene informacije za medije, u cilju boljeg pozicioniranja u sportu.

Menadžment i liderstvo

Član 3.

Lica koja obavljaju rukovodeće ili rukovodeće poslove u Udruženju i klubovima koji su članovi Udruženja dužna su da svojim ličnim postupcima i ponašanjem daju primjer etičkog ponašanja, preduzimaju potrebne mjere za sprječavanje nezakonitog ponašanja lica iz čl. ovog kodeksa, ponašati se savjesno, pošteno i nepristrasno, otvoreno i odgovorno za svoje odluke i postupke. Lica koja su ovlaštena da odlučuju pri donošenju odluka dužna su postupati u okviru datih ovlaštenja, poštujući usvojene zakonske ili druge procedure, rukovodeći se prvenstveno interesima atletike kao sportske grane i Saveza u cjelini.

Osobe na rukovodećim ili rukovodećim pozicijama u Savezu i/ili klubovima utiču na razvoj sportske kulture i kvaliteta rada, sportisti – sportisti, podstiču razvoj metodologije rada i s tim u vezi ne smiju tolerisati negativnu selekciju, diskriminaciju bilo koje vrste i porijekla. i/ili spriječiti protok ideja, informacija i konkurencije.

Lica na rukovodećim ili rukovodećim pozicijama u Savezu i/ili klubovima dužna su da se u profesionalnom i privatnom životu ponašaju na način koji ne narušava ugled funkcije koju obavljaju.

Zaštita imovine i sukob interesa

Član 4.

Prioritetni zadatak Saveza i klubova članova je zaštita i promocija sportista koji se bave atletikom, kroz sve aktivnosti, uključujući i sport, što je direktno povezano sa strategijom razvoja materijalnih i nematerijalnih dobara. Udruženje ima za cilj da zaposlenima bude dobar poslodavac, poslovnim partnerima dobar i pouzdan partner zasnovan na principima poverenja, razumevanja, dobre poslovne prakse sa prepoznatljivom korporativnom kulturom, a pre svega dobar čuvar zaštite sportista.

Zaposleni, članovi sportskih organa i klubova članova i druga lica iz člana 1. Kodeksa dužni su čuvati povjerljive podatke do kojih su došli obavljanjem svojih dužnosti, čije bi neovlašteno davanje trećim licima moglo štetiti interesima Udruženja i/ ili klubova članova. ili bi to moglo biti od koristi konkurenciji.

Nijedno lice iz člana 1. ovog zakonika ne može se direktno ili indirektno baviti predmetom konkurentske djelatnosti.

Zabrana diskriminacije

Član 5.

Zabranjena je svaka diskriminacija, uključujući nacionalnu, vjersku, rasnu i rodnu diskriminaciju, ili bilo kakvo zlostavljanje, uznemiravanje i eksploataciju u atletici od strane bilo kojeg aktera u atletici. Zabranjeno je svako ponašanje koje krši nacionalne, vjerske, rasne, rodne i lične vrijednosti.

Profesionalna odgovornost i lojalnost

Član 6.

Sva lica iz člana 1. ovog zakonika dužna su da poštuju svoje radne, takmičarske i/ili druge obaveze, kao što su radno vreme, radno vreme sa sportistima, klubovima, udruženjima, da dolaze na posao i napuštaju posao na vreme, da koriste i truditi se na radnom mjestu, da što bolje obavlja povjereni posao i da povjerenu imovinu koristi na propisan način sa povećanom pažnjom od uništenja i/ili oštećenja.

Sve osobe, a posebno zaposleni pedagozi, psiholozi i treneri, te sve druge osobe zaposlene u Udruženju, kada su na pripremama i/ili takmičenjima u inostranstvu, dužne su isticati pripadnost Bosni i Hercegovini, čuvati, isticati i isticati njene simbole: himnu, zastavu i grb i još više štite ugled zemlje.

Osobe zaposlene i/ili angažovane u Udruženju dužne su da vode računa o svom izgledu i pristojnom odevanju, ličnoj higijeni i urednosti, dužne su da nose službenu odeću/uniformu sportske opreme, ako je to propisano ili potrebno za određeno takmičenje ili pripremu. .

Prema ostalim licima, sva lica iz člana 1. ovog kodeksa, a posebno takmičari i treneri na međunarodnoj prezentaciji, dužni su da se ponašaju pristojno, kulturno i profesionalno.

Osobe zaposlene u Savezu dužne su voditi korektne, pristojne razgovore sa trećim licima i međusobno, kako u direktnoj komunikaciji tako iu elektronskoj komunikaciji, pri čemu je u telekomunikacijama poželjno koristiti tekst “Atletski savez Bosne i Hercegovine – dobrodošli”. .

Zabranjena je upotreba alkohola i/ili opijata, vikanje, glasni razgovori i svako drugo ponašanje koje ometa druge osobe u obavljanju svakodnevnih zadataka i/ili izaziva uznemiravanje.

Član 7.

Među nezakonitim radnjama ponašanja u Udruženju su i članovi Udruženja, kao i prostorije Saveza, klubovi i sportske organizacije članova Udruženja, a odnosi se na sve zaposlene u Udruženju, radnike angažovane u Savez, članovi Saveza (službenici, treneri, sudije i dr.) ), posebno se ističu:

1) bori se u prostorijama Udruženja i članova Udruženja i na svim takmičenjima i manifestacijama koje organizuje Udruženje;

2) upotreba nepristojnih, pogrdnih, prijetećih ili ponižavajućih riječi, vike i galame;

3) krađa imovine zaposlenih i Udruženja;

4) skrivanje ili prenos imovine Udruženja bez dozvole nadležnog upravnika;

5) falsifikovanje dokumentacije Udruženja;

6) pojavljivanje pod dejstvom alkohola, opojnih droga ili drugih psihoaktivnih supstanci u prostorijama Udruženja, kao i na manifestacijama koje organizuje Udruženje, na aktivnostima u kojima Udruženje učestvuje, podržava ili sponzoriše ih, kao i njihovo posedovanje ili koristiti;

7) posjedovanje ili prijetnja upotrebom vatrenog oružja, eksplozivnih materija, hemijskih sredstava ili drugog opasnog oružja u prostorijama Udruženja, kao i drugih sredstava koja mogu ugroziti sigurnost zaposlenih, njihovu imovinu i imovinu Udruženja, kao i na manifestacijama koje organizuje Udruženje;

8) prekoračenje razumnog korišćenja telefona i drugih telekomunikacionih sredstava Udruženja u lične svrhe;

9) neizvršavanje radnih zadataka ili odbijanje izvršenja razumnog zadatka po nalogu neposrednog rukovodioca ili drugog zaposlenog;

10) neovlašćeno odsustvovanje sa radnog mesta ili odlazak sa posla, ometanje rada i ometanje drugih zaposlenih;

11) preduzimanje nemoralnih, nedoličnih, seksualno uznemiravajućih ili drugih neprihvatljivih radnji;

12) odbijanje poštovanja standarda Alijanse;

13) prenošenje tračeva, poluproverenih i neproverenih informacija od strane članova Saveza (funkcionera, trenera, sudija) putem javnih glasila (društvenih mreža i sl.), posebno onih koji se protive Savezu, kao krovnoj atletskoj organizaciji;

14) razgovor o platama zaposlenih u OS BiH;

15) nošenje upadljivih obeležja verske, političke, navijačke i druge prirode;

16) javno izražavanje i zastupanje političkih partija i organizacija;

17) uvođenje lica koja nisu zaposlena ili zaposlena u Udruženju u prostorije Udruženja po isteku radnog vremena;

18) pušenje u poslovnim prostorijama (pušačima je dozvoljeno korišćenje prostorije namenjene za pušenje, tokom radnog vremena iu razumnom obimu);

19) aktivnosti koje nisu deo posla (čitanje novina, ćaskanje, preuzimanje datoteka sa Interneta za lične potrebe i sl.);

20) spavanje tokom radnog vremena; 21) nepoštovanje poslovne hijerarhije ili neizvršavanje naloga pretpostavljenih datih u okviru opisa poslova iu skladu sa ugovorom o radu, Pravilnikom o radu i Zakonom o radu,

22) dolazak na posao u neprikladnoj odjeći (patike, papuče i sandale (muškarci)), neuredan, zapušten izgled i sl.

23) strogo je zabranjeno zlostavljanje, uznemiravanje i iskorišćavanje u atletici.

Međuljudski odnosi

Član 8.

Od svih se očekuje da se ponašaju pristojno, da njeguju toleranciju, saradnju, otvorenost i međusobno poštovanje u međuljudskim odnosima.

Kontakti između svih osoba moraju biti zasnovani na međusobnom poštovanju i razumijevanju. Svako je dužan da izbegava ponašanje koje uznemirava ili uznemirava druga lica, kao i da ne zloupotrebljava poverenje.

U poslovnom ponašanju zabranjen je svaki oblik diskriminacije, neprimjerene šale, klevete ili bilo koje drugo ponašanje koje stvara neugodno radno i/ili takmičarsko okruženje, kao i direktne ili indirektne prijetnje, ucjene, verbalno i fizičko nasilje.

Profesionalni razvoj

Član 9.

Udruženje promoviše znanje i stručnost, te shodno tome podstiče obrazovanje, stručno usavršavanje i usavršavanje, kako kroz internu tako i eksternu edukaciju, što je sve važno za unapređenje atletike.

Osobe na rukovodećim pozicijama u Udruženju i članovi Udruženja treba da planiraju i usmjeravaju druga lica na stručno usavršavanje koje doprinosi boljim rezultatima, a samim tim i unapređenju rada sa osobama sa posebnim potrebama u zemlji.

Sva lica u okviru svoje odgovornosti dužna su da se permanentno obrazuju i usavršavaju u skladu sa novim naučnim dostignućima i metodama.

Očuvanje psihičkog i fizičkog zdravlja

Član 10.

Sva lica su dužna da zauzmu odgovoran odnos prema očuvanju, prije svega, psihičkog i fizičkog zdravlja sportista, a potom i vlastitog psihičkog i fizičkog zdravlja. Nesreće, kao i zdravstveni ili sigurnosni rizici, ne smiju se prikrivati.

Neprihvatljiva je svaka vrsta individualne diskriminacije koja narušava ljudsko zdravlje i dostojanstvo, posebno na osnovu porijekla, etničke pripadnosti, spola, vjerske i/ili političke orijentacije.

Zabranjeno je svako ponašanje koje se može okarakterisati kao agresivno, fizičko ili verbalno zlostavljanje i seksualno uznemiravanje.

Svakom je zagarantovano pravo na privatnost koje se mora poštovati.

Humanitarne akcije i zaštita životne sredine

Član 11.

Udruženje učestvuje u humanitarnim akcijama i sportskim i kulturnim manifestacijama, kao i programima namenjenim od opšteg interesa, zbog čega su sva lica dužna da se odazovu i učestvuju u tim akcijama na poziv Udruženja ili njihovog kluba u cilju pružanja društveno korisnog rad.

Savez učestvuje u akcijama u cilju zaštite i očuvanja životne sredine, zbog čega su sva lica dužna da se odazovu i učestvuju u tim akcijama na poziv Atletskog saveza ili njegovog kluba u cilju obezbeđivanja društveno korisnog rada.

Udruženje njeguje solidarnost i nesebičnu pomoć svojim članovima i svim sportistima, prije svega, a potom i svim ostalim osobama kojima je pomoć potrebna.

Usklađenost sa Kodeksom

Član 12.

Sve osobe zaposlene ili na drugi način zaposlene u Udruženju dužne su da se pridržavaju odredbi ovog kodeksa.

Kršenje odredaba ovog kodeksa od strane bilo kog aktera u atletici (zaposlenih u Savezu, funkcionera članova Saveza, trenera, sudija i dr.) predstavlja povredu radne obaveze za koju se može izreći disciplinska mjera u skladu sa sa Pravilnikom o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti.